top of page

Priser og vilkår 2024/2025

Privatundervisning

  • 299 kr. for 20 min.

  • 449 kr. for 30 min.

  • 629 kr. for 45 min.

  • 799 kr. for 60 min.

  • Drop in-timer uten binding 900 kr. pr. 60 min.

 

Faktura betales forskuddsvis, men kan også deles opp i månedlige avdrag etter avtale eller semester etter avtale.

Kulturskole/korpsundervisning  

  • Enkeltundervisning 300 kr. for 30 min., 600 kr for 60 min.

  • Ensembleundervisning 450 kr. for 30 min., 900 kr for 60 min.    

  • Seminar 5500 kr pr. dag (max 6 t.), pluss kilometer- og reisegodtgjørelse ved lengre avstander etter nærmere avtale. Helligdagstillegg 50 %.

Pris for utvidet korpsundervisning

Sjekk med din instruktør om det tilbys på ditt undervisningssted

  • Utvidet undervisning fra 20 til 30 minutters enetimer for elever som har 20. minutters enetimer i korps, 100 kr pr økt, avtales og faktureres samlet for ett semester om gangen.

  • Utvidet undervisning fra 30 til 45 minutters enetimer for elever som har 30. minutters enetimer i korps, 150 kr pr økt, avtales og faktureres samlet for ett semester om gangen.

Hjemmeundervisning  (1-3 elever)

900-1000 kr. pr. 60 min. avhengig av instruktørs reisetid. Er reise til undervisningssted på inntil 30 min t/r blir timessatsen 900 kr. pr. time. For reise på 30-60 min t/r blir timessatsen 1000 kr. pr. time. Er reise over 60 min settes timespris etter nærmere avtale.

​​Vilkår for privatundervisning​​

Følgende vilkår og betingelser gjelder alle timeavtaler som er gjort mellom Superinstruktørene og elevene/foreldre til elev. Vilkårene og betingelsene beskrevet nedenfor tar høyde for at Superinstruktørene er et sosialt fellesskap som fungerer med små marginer. Vilkårene under er satt opp som et forsøk på å gardere våre små marginer mot det lille antall individer som har benyttet seg av, men aldri har betalt for våre tjenester. Det er disse marginene som sørger for levebrødet til våre Superinstruktører og ledere. Vi prøver å nærme oss hver enkelt sak i god tro med et åpent hjerte, og vi håper at du også vil henvende deg til oss på samme måte. ​

1. Termindatoer

1.1. Undervisningsuker ved Superinstruktørene følger Oslo kommunes undervisningsplan, imidlertid kan det forekomme det sporadiske forskjeller og alle elever informeres om oppstartsdato/sluttdato for hvert semester. For hjemmeundervisning avtales undervisningsdager direkte mellom elev og instruktør.
1.2. På høytidsdager og i skoleferier gis det ingen undervisning dersom dette ikke er særskilt avtalt.
1.3 Det faktureres ikke for undervisningstimer som faller på ferier og fridager.
1.4. Det er til enhver tid elevens ansvar å være klar over de første og siste enetimene hos Superinstruktørene.

2. Kommunikasjon​

2.1. All korrespondanse sendes foreldre/eleven per epost og timeplan vil også være tilgjengelig i vår online database (ref. Superbase). 
2.2. Det er foreldre/elevens ansvar å gjøre Superinstruktørene oppmerksom på eventuelle endringer i egen kontaktinformasjon. Superinstruktørene kan ikke holdes ansvarlig for tapte beskjeder, forsinkede/forfalte betalinger, tapte timer osv. dersom dette skyldes feil/manglende oppdatert kontaktinformasjon.
2.3. På grunn av Superinstruktørenes store elevantall foregår det meste av vår kommunikasjon ved hjelp av fellesutsendelser via eksterne sms- og epost-leverandører. Hvis dere merker noe feil ved disse systemene (inkl. varslinger fra Superbasen) er det fint om dere i disse tilfellene gir oss beskjed via epost til post@superinstruktorene.no slik at vi kan rette opp dette så snart som mulig.

​​​

3. Enetimer og instruktør​

3.1. Eleven blir informert om enetimens dag, klokkeslett og dato for oppstart før undervisningen begynner, enten via telefon, per epost eller via Superbasen. 
3.2. Superinstruktørene forsøker på å bekrefte alle leksjonsdetaljene via epost, men garanterer ikke at dette vil være tilfelle hvis vi anser tilstrekkelig bekreftelse er blitt gitt på andre måter, f.eks. via Superbasen. 
3.3. Hvis avtalt undervisningsdag eller tid må endres, vil eleven bli kontaktet i så god tid på forhånd som mulig, og alternative ordninger vil bli gjort med undervisningssted og elev/foreldre.
3.4. Endring av dag og tid for undervisning kan etterspørres, men det kan ikke garanteres at det lar seg gjennomføre.
3.5. Denne avtalen gjelder ikke for undervisning hos en bestemt Superinstruktør. Dersom Superinstruktør slutter eller av div. årsaker ikke har mulighet til å undervise for Superinstruktørene i løpet av semesteret, eller ved oppstart av nytt semester, vil eleven få tildelt en ny Superinstruktør.

​​​

 4. Elevfravær

4.1. Hvis eleven ikke kan delta på en time, vennligst gi beskjed direkte til instruktør så tidlig som mulig, enten via e-post eller sms.
4.2. Elever som uteblir fra enetimer får dessverre ikke erstattet timen/e eller refundert disse. Instruktør møter uansett på jobb for å ha andre elever, samt at lokalleie må betales uavhengig av om elever møter eller ikke.
4.3. For elever med hjemmeundervisning har man timen til gode dersom man gir beskjed om dette minst 24 timer før enetimen. 

 5. Instruktørfravær​

5.1. Hvis elevens Superinstruktør ikke er tilgjengelig for å undervise, vil Superinstruktørenes administrasjon sette inn vikar og oppdatere elever/foreldre om dette.
5.2. Hvis dette ikke er mulig, eller ved hjemmeundervisning, vil elevens faste instruktør gi tilbake tapt tid som angitt i pkt. 3.3.
5.3. Dersom en elev vil være fraværende i mer enn tre uker på grunn av medisinske årsaker, kan det gis kreditt etter skjønn av Superinstruktørenes administrasjon ved fremvisning av legeattest.

​​​

 6. Avtalens varighet ​

6.1. For elever med enetimer er avtalen mellom Superinstruktørene og eleven rullerende og fortsetter inn i hvert nytt semester og nytt år inntil elevplassen sies opp. Minste varighet for avtale er ett semester, slik at dersom man starter midt i semesteret vil man binde seg til 16 uker med enetimer, som da fortsetter ut i neste semester. Merk frister i pkt. 7.1.
6.2. For elever med hjemmeundervisning gjelder avtalen minst 15 undervisningstimer á 60 min og kan etter disse timene sies opp når som helst med to timers/dagers frist. Det betyr at etter bekreftet oppsigelse av avtale vil det avholdes to ytterligere timer/dager med hjemmeundervisning før avtalen er ferdig. Dersom eleven ikke ønsker disse siste timene vil de likevel faktureres.

​​​

7. Oppsigelse av avtale 

7.1. Hvis eleven ønsker å si opp undervisningsavtalen med Superinstruktørene, må skriftlig varsel være mottatt senest 1. desember for vårsemesteret eller 1. juli for høstsemesteret. For hjemmeundervisning gjelder pkt. 6.2.
7.2. Oppsigelse sendes pr. epost til post@superinstruktorene.no.
7.3. Elever som ikke har gitt skriftlig oppsigelse til Superinstruktørenes administrasjon innen angitt frist, videreføres automatisk til neste semester og må betale full avgift for det kommende semester.
7.4. Muntlig oppsigelse gitt til den enkelte instruktør anses ikke som tilstrekkelig oppsigelse.
7.5. Unntak på medisinsk grunn kan vurderes i det enkelte tilfelle av Superinstruktørenes administrasjon
7.6. Hvis Superinstruktørene må avbryte avtalt undervisning, vil vi forsøke å gi to ukers varsel til eleven. Eventuelle leksjoner som gjenstår etter enetimenes sluttdato vil krediteres elevens konto dersom betaling allerede er utført.
7.7. Hvis Superinstruktørene må avbryte elevens leksjon på grunn av skade på Superinstruktørenes eller undervisningssteds eiendom og utstyr, eller grunnet trakassering av den enkelte Superinstruktør kan dette gjøres uten varsel og ingen kreditt eller refusjon vil gis for avbrutt time.

​​​

8. Studieavgift og fakturering​

8.1. Den enkelte Superinstruktør kan IKKE godta betaling i noen form.
8.2. Elevene får tilsendt faktura ved starten av hvert semester. Faktura kan deles opp i flere avdrag om ønskelig.
8.3. Superinstruktørene etterlyser ubetalt semesteravgift med varme hjerter og en antakelse i god tro på at dette kun skyldes en utilsiktet feil.
8.4. Eleven faktureres for fremtidig semester ved oppstart eller ved inngåelse av avtale.
8.5. Full betaling må være mottatt før semesterstart, med mindre avbetalingsplan er avtalt.
8.6. Superinstruktørenes bankkonto er 1503.49.96048.
8.7. Nye elever vil motta faktura når påmeldingen behandles.
8.8. Hvis eleven begynner midt i semesteret, vil gjenstående timer for semesteret faktureres i sin helhet og betaling må være mottatt eller en avbetalingsplan avtalt innen en uke etter at fakturaen er utstedt.
8.9. Prisene for undervisningstimene justeres hvert år 1. august.

9. Gebyrer og rabatt​

9.1. Det påløper et fakturagebyr på 60 kr/pr faktura for å sette opp en avbetalingsplan.
9.2. En rabatt på 10% vil innvilges alle enetimer (fra elev nr. to) der to eller flere elever kommer fra samme familie. Elev nummer én vil måtte betale full semesteravgift. Denne rabatten vil ikke kunne anvendes i ettertid for undervisning som allerede er fakturert og gjelder ikke for hjemmeundervisning.
9.3. 14 dager etter forfall vil det sendes ut en betalingspåminnelse uten gebyr dersom faktura ikke er betalt.
9.4. 14 dager etter betalingspåminnelsen vil det sendes ut et inkassovarsel med gebyr dersom faktura ikke er betalt.
9.5. Superinstruktørene forbeholder seg retten til å midlertidig og/eller fullt ut suspendere elever fra enetimer med ubetalt semesteravgift. En midlertidig suspensjon betyr at Superinstruktørene vil holde elevens tid åpen og tilgjengelig for eleven i håp om at betaling utføres snarest. En fullstendig suspensjon betyr at Superinstruktørene har rett til å fylle elevens tid med en annen elev.

 10. Utestående betalinger

10.1. Betalinger mer enn 30 dager på etterskudd kan overleveres til inkasso.
10.2. Superinstruktørene vil kontakter elev/foreldre før faktura sendes videre til inkasso.
10.3. Alle kostnader som påløper for å sende faktura for inkasso vil legges lagt til elevens utestående saldo.

 11. Fotografi og filming​​

11.1. Superinstruktørene tar bilder og filmer sine elever til bruk og deling med foreldre i Superbasen. Superbasen er kryptert og kun foreldre, administrasjon og instruktør har tilgang til denne.
11.2. Superinstruktørene kan kun bruke film eller bilder av elever i markedsføring dersom foreldre har godkjent dette i forkant, og en slik tillatelse kan når som helst, og uten forklaring, trekkes tilbake.

​​​

 12. Endringer i vilkårene og betingelser​

12.1. Vilkår og betingelser beskrevet ovenfor er avtalt ved påmelding og kan endres når som helst av Superinstruktørene uten å varsle eleven/foreldre. En kopi av vilkårene vil alltid være tilgjengelig på Superinstruktørenes hjemmeside, og kan også sendes til elev/foreldre på forespørsel.

Du kan sjekke ut denne støtte artikkelen for å få mer informasjon om hvordan du oppretter en side for vilkår og betingelser.

bottom of page